โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน


กรอกข้อมูลการมาเรียนตาม นร1

สืบค้นข้อมูล

การมาเรียนของนักเรียนตามชื่อ
การไม่มาเรียนตามสาเหตุ
การมาเรียนของนักเรียนตามชั้น
การมาเรียนของนักเรียนตามครูผู้สอน

 

กรอกข้อมูลพฤติกรรมการเรียนตามรายงานผู้สอน

สืบค้นข้อมูล

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามชื่อ
นักเรียนตามพฤติกรรม
นักเรียนตามครูผู้สอน

WEB WICHAKARN

วิชาการ
www.krutawin.com
เกมตารางธาตุุ

กลับหน้าแรก

Developed by Tawin Chaiya